Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GTL-SERVICE Sp. z o.o., ul. Wolności 90, 42-625 Pyrzowice
 • inspektor ochrony danych osobowych: nie dotyczy, kontakt: gtlservice@gtlservice.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy GTL-SERVICE sp. z o.o. , osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Dz. U. poz.1743 przez. okres 25 lat archiwizacji umowy
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących był wymogiem określonym w dokumentacji ofertowej/zamówienia/zlecenia związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; niepodanie określonych danych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień zawartej umowy
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  • w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

GTL-SERVICE sp. z o.o. ma obowiązek informacyjny stosunku do kontrahentów będących osobami fizycznymi i osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą oraz:

 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie)
 • osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.